اعضا و همکاران موسسه

اعضای هیئت مدیره

استاد نمونه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

رییس هییت مدیره

دکتر محسن غفوری آشتیانی

دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر کیارش ناصر اسدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

نایب رییس هیئت مدیره

دکتر محمد مختاری

مهندسی ساختمان و دکتری اقتصاد

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد غفوری آشتیانی

همکاران بین المللی موسسه