دانلود ها

مقالات و گزارشات

A Guide to Catastrophe Modelling

دانلود

مدیریت ریسک سوانح طبیعی و بیمه در ایران

دانلود

Earthquake Risk in Iran and Risk Reduction Achievement From Manjil Earthquake to Post-Bam Strategy

دانلود

Building Damage and Human Casualties During the Bam-Iran Earthquake

دانلود

Earthquake Risk and Earthquake Catastrophe Insurance For the People’s Republic of China

دانلود

Disaster Insurance or a Disastrous Insurance – Natural Disaster Insurance France

دانلود

Disaster Recovery Framework Guide

دانلود

Disaster Property Insurance In Uzbekistan: Overview and Recommendations

دانلود

Lecture Notes in Civil Engineering

دانلود

Systemic Disaster Risk

دانلود