چشم انداز

ایجاد نگرش نوین، منطقی، علمی و هوشمندانه به مدیریت جامع و یکپارچه ریسک سوانح، گسترش و بهره گیری از مکانیزم بیمه برای انتقال و مدیریت ریسک، مقاوم سازی و کاهش خسارت و تلفات انسانی و اقتصادی ناشی از سوانح.

ماموریت

ماموریت های کلان موسسه با هدف برآورده نمودن نیازهای مدیریت ریسک و بیمه ای کشور به خصوص صنعت و بازار سرمایه در جهت توانمند سازی اجتماعی، اقتصادی، صنعتی کشور و نیل به توسعه ی پایدار و ایمن ایران زمین.