اهداف

موسسه سامان پایدار به عنوان مجموعه خبره در مدیریت ریسک و بیمه اهداف زیر را پیگیری می نماید:

  • ایجاد پلی بین جامعه مهندسی و صنعت بیمه و صاحبان سرمایه جهت افزایش ایمنی و حفظ سرمایه و چرخش اقتصادی در سوانح با هدف نیل به توسعه پایدار کشور
  • توسعه نگرش نوین و علمی به ریسک و بیمه سوانح از طریق  توسعه مدل ریسک برای  انواع سوانح طبیعی در برگیرنده تلفیقی از پارامترهای خطر، آسیب پذیری فیزیکی (ساختمانها، شریانهای حیاتی، تأسیسات زیربنایی)، آسیب پذیری انسانی و اقتصادی ناشی از وقوع سوانح طبیعی و مدیریت بحران.