1399

توسعه سامانه اطلاع رسانی و تصمیم گیری ریسک-پایه برای جزیره کیش

1399

توسعه مدل تعیین حق بیمه خالص زلزله و سرمایه توانگری ریسک پایه بر اساس رژیم SOLVENVY II اروپا

1398

ترجمه کتاب مدلسازی فاجعه رویکرد جدید در مدیریت ریسک

1397

برآورد جامع ریسک و مدیریت بحران شهرهای کابل و مزار شریف به سفارش UN-HABITAT دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد

1396

تدوین و برآورد مدل ریسک و مدیریت بحران جزیره کیش (ساختمان ها و تاسیسات زیر بنایی و شریان های حیاتی)، سازمان منطقه آزاد کیش

1391

تدوین و برآورد مدیریت ریسک شهر مشهد (ساختمان ها، تاسیسات زیر بنایی و شریان های حیاتی)، شهرداری مشهد

1390

تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه برج تجاری-تفریحی پدیده شاندیز، مشهد، شرکت انگلیسی اتکینز

1390

ایجاد سامانه مدل ریسک شهر مشهد (ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی)، شهرداری مشهد

1390

تفکیک ریسک بیمه ای تاسیسات گازی پارس جنوبی فازهای 17،18،19،20،21، شرکت بیمه دانا

1389

تدوین شاخص نرخ بیمه زلزله ساختمانهای کشور (پروژه پژوهشی منتخب بیمه مرکزی)

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت ریسک بانک جهانی

1- مدیریت جامع ریسک بحران

2- شهر های ایمن

3- نیازسنجی بازسازی مناطق آسیب دیده

4- کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

5- برنامه ریزی برای سازگارسازی کاربری های شهری

6- استراتژی مالی برای مدیریت اقتصادی ناشی از وقوع سوانح

7- مدیریت ریسک بحران ها محله محور

8- مدیریت ریسک مخاطرات جوی

9- کاهش ریسک بحران ها از دیدگاه اجتماعی

10- ارزیابی ریسک و خطرپذیری

پروژه منتخب موسسه سامان پایدار