فرخ پارسی زاده

فرخ پارسی زاده متولد 28 آبان 1336 می باشد.  سمت وی استادیار، پژوهشکده مدیریت خطرپذیری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهدسی زلزله می باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه پژوهشی ایشان رسانه های ارتباط جمعی و زلزله، آموزش همگانی زلزله و ایمنی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی زلزله، نیازسنجی زنان؛ قبل، هنگام و بعد از زلزله می باشد. ایشان طراح مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور، مانور در ادارات، تمرین زلزله و ایمن در مهدهای کشور می باشد.  نویسنده 21 مقاله در ژورنالهای ایرانی و خارجی، 24 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی،  اجرای 15 پروژه تحقیقاتی، دبیر اجرایی بیش از 21 کنفرانس ملی و بین المللی، طراح 18 مورد فیلم و تیزر آموزش همگانی زلزله و ایمنی، طراح 26 مورد پوستر آموزش همگانی و تخصصی.  ایشان همچنین مدیر آموزش همگانی، معاون دفتر همکاری های علمی و بین المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا  ،رئیس کتابخانه و مرکز اسناد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،مدیر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  ،رئیس اداره اعزام دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ،مشاور بین الملل دانشگاه پیام نور ،مشاور بین الملل دانشگاه شاهد می باشند.